เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม

รับผิดชอบในการสรรหาพนักงานใหม่และฝึกอบรมพนักงาน
หน้าที่หลัก
– สรรหาพนักงาน
– ติดต่อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน
– ตรวจประวัติอาชญากรรม
– ตรวจหาสารเสพติดพนักงานประจำปี / พนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน
– ฝึกอบรมพนักงาน

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
– มีประสบการณ์ด้านการสรรหา หรือติดต่อเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ