ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

รับผิดชอบควบคุมคุณภาพการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น

หน้าที่หลัก
– จัดทำงบประมาณของบริษัท
– ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพตลาดเก่าในภาพกว้างใหญ่ขึ้น รับเรื่องจากฝ่าย Inspector แนะนำมาพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น
– ตรวจสอบการทำงานของการบริการของพนักงาน
– อนุมัติการลาต่างๆ ของพนักงาน
– อนุมัติการสั่งซื้อเบื้องต้นจากฝ่ายธุรการ
– ออกใบเสนอราคางานหลอดไฟ
– ประสานงานการเสนอราคางานหลอดไฟกับ บริษัท PHILIPH
– ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย
– ตรวจสอบเอกสารเพื่อการทำสัญญาและเสนอราคา
– วางแผนการเคลียร์งานทำความสะอาดของแต่ละหน่วยงาน
– ตรวจสอบตารางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
– มีประสบการณ์ด้านการบริการทำความสะอาดมากกว่า 3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ