Quality Policy

“ รู้รักสามัคคี มีความมุ่งมั่น เต็มใจให้บริการ ”

 

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ทั้งด้านบริการทำความสะอาด และการบริการด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

พันธกิจ (MISSION)

เพื่อให้บริการทำความสะอาดและการบริการด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร มีคุณภาพสูงสุดและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUES)

S – Service-Minded = ใส่ใจบริการ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า ด้วยความใส่ใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

S – Synergy = ประสานความร่วมมือ
สามัคคีร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้ไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด

S – Satisfaction = สร้างความพึงพอใจ
มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อเป็นรางวัลของเรา

 

สนใจบริการทำความสะอาดของสหสามัคคีบริการ ติดต่อเรา