การจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ระบบการบำรุงรักษาอาคารแบบมืออาชีพ”

ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 โดย สถาบันไดเวอร์ซี่

Untitled