บริการดูแลและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลาง

ห้องทดลองเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ ทางเราจึงต้องใช้อุปกรณ์และเคมีทำความสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่ใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์