งานบริการดูแลและทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

พื้นที่ภายในสำนักงานและพื้นที่ส่วนกลางนั้น เป็นส่วนที่ต้องให้ความใส่ใจในการรักษาความสะอาด สุขภาพของพนักงานที่ดี ส่งผลให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริการของฝ่ายปฏิบัติการต้องเรียบร้อยและสะอาด เพื่อให้บรรยากาศในสำนักงานสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยจากเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้มาติดต่อเกิดความประทับใจ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร